Zaloguj się

NOWA FORMUŁA EGZAMINU MATURALNEGO OD 2023 ROKU

Dla Matury 2023 w programie naszego kursu uwzględniliśmy modyfikacje podstawy programowej oraz nowe wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nasi nauczyciele są przeszkoleni co do zmian sposobu oceniania oraz konstrukcji nowych arkuszy maturalnych.

Egzamin maturalny od 2023 roku - najważniejsze zmiany

Egzamin maturalny od 2023 roku w liceum (2024 w technikum):

Język polski

Egzamin maturalny z języka polskiego sprawdza wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej


Wymagania ogólne z podstawy programowej:
I. Kształcenie literackie i kulturowe 1. Czytanie utworów literackich
2. Odbiór tekstów kultury
II. Kształcenie językowe<
III. Tworzenie wypowiedzi
1. Gramatyka języka polskiego.
2. Zróżnicowanie języka
3. Komunikacja językowa i kultura języka.
4. Ortografia i interpunkcja
IV. Samokształcenie 1. Elementy retoryki.
2. Mówienie i pisanie

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego:


Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego. Poziom podstawowy:

Dwa arkusze egzaminacyjne (70 punktów) 240 minut
ARKUSZ 1. CZĘŚĆ TESTOWA (35 punktów)
ARKUSZ 2. Wypracowanie (35 punktów) tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej (nie jest określona forma gatunkowa)

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego. Poziom rozszerzony:

Dwa arkusze egzaminacyjne (50 punktów) 210 minut
ARKUSZ 1. TEST (15 punktów)
ARKUSZ II. Wypracowanie (35 punktów) tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej (nie jest określona forma gatunkowa)

CELE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO:

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:
 1. stanowi poświadczenie osiągnięcia przez absolwenta wymaganego prawem poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie:
  • języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)
  • jednego wybranego przedmiotu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym
 2. określa poziom wykształcenia ogólnego absolwentów w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów
 3. zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

ZAKRES EGZAMINU MATURALNEGO:

Egzamin maturalny sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego z danego przedmiotu:
 1. dla zakresu podstawowego – w przypadku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
 2. dla zakresu podstawowego i rozszerzonego – w przypadku egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
 3. dla oddziałów dwujęzycznych – na poziomie dwujęzycznym (dotyczy wyłącznie egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych)

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE NA EGZAMINIE MATURALNYM:

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części pisemnej oraz z części ustnej.

Przedmioty obowiązkowe:
 1. część pisemna
  • język polski (poziom podstawowy)
  • język obcy nowożytny (poziom podstawowy)
  • matematyka (poziom podstawowy)
 2. część ustna
  • język polski (bez określania poziomu)
  • język obcy nowożytny (bez określania poziomu)

Przedmioty dodatkowe:

Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego: można wybrać spośród następujących przedmiotów: biologia (POZIOM ROZSZERZONY) chemia (POZIOM ROZSZERZONY) filozofia (POZIOM ROZSZERZONY) fizyka (POZIOM ROZSZERZONY) geografia (POZIOM ROZSZERZONY) historia (POZIOM ROZSZERZONY) historia muzyki (POZIOM ROZSZERZONY) historia sztuki (POZIOM ROZSZERZONY) informatyka (POZIOM ROZSZERZONY) język łaciński i kultura antyczna (POZIOM ROZSZERZONY) język mniejszości etnicznej (POZIOM ROZSZERZONY) język mniejszości narodowej (POZIOM ROZSZERZONY) język obcy nowożytny (POZIOM ROZSZERZONY ALBO DWUJĘZYCZNY) c język polski (POZIOM ROZSZERZONY) język regionalny (POZIOM ROZSZERZONY) matematyka (POZIOM ROZSZERZONY) wiedza o społeczeństwie (POZIOM ROZSZERZONY)

W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych:
 1. absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym
 2. absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów
 3. wybór przedmiotu nie jest zależny ani od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w tej szkole

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO JAKO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO I PRZEDMIOTU DODATKOWEGO

 1. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
 2. Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnego języka obcego nowożytnego, niezależnie ani od tego, czy danego języka uczył się w szkole, ani od tego, czy dany język był w danej szkole nauczany
 3. Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy. W danym roku szkolnym absolwent obowiązkowo przystępuje do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej – może to być język obcy nowożytny. Absolwent może również przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, wśród których mogą być języki obce.

Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:
 1. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej
 2. otrzymać co najmniej 30% punktów w z części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Żaden z wyżej wymienionych egzaminów nie może również zostać unieważniony.

PODSUMOWANIE:

Egzamin maturalny od 2023 r. wieńczy proces wchodzenia w życie podstawy programowej kształcenia ogólnego, którą zaczęto stosować w klasach I liceum ogólnokształcącego i technikum od roku szkolnego 2019/2020.

W 4-letnich liceach ogólnokształcących od roku szkolnego 2022/2023, a w 5-letnich technikach – od 2023/2024 egzamin maturalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach.
 1. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez absolwentów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z 2018 r.
 2. Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, będą takie same jak w latach 2010–2022 (2023 – w przypadku technikum), jednakże każdy absolwent będzie musiał również obowiązkowo zdać (tj. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania) egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 3. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.
 4. Nowe uprawnienia nabywają osoby posiadające dokumenty potwierdzające umiejętności zawodowe na poziomie technika (dyplomy, świadectwa, certyfikaty). Osoby posiadające takie dokumenty nie muszą przystąpić i zdać egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym.
ul. Modlińska 51, 03-199 Warszawa
Tel: +48501320985
Email: agnieszka@maturra.pl